Home Camera Firmware | YI Technology
Firmware
YI Outdoor Camera
Loading...
Version:3.0.0.0B_201712111936
Release date:12/12/2017
YI Home Camera
Loading...
1.8.7.0D_201708091510
Release date:08/09/2017
YI Home Camera 2
Loading...
Version:2.1.1_20171024151200
Release date:10/24/2017
YI Dome Camera
Loading...
Version:1.9.1.0H_201708091518
Release date:08/09/2017
YI 1080P Dome Camera
Loading...
`
Version:1.9.2.0F_201708041132
Release date:08/04/2017
YI 1080P Home Camera
Loading...
Version:2.1.0.0B_201710091352
Release date:10/09/2017
Mobile App